Informacje o spółce

Solution Partners
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

ul. Pańska 98 lok. 104, 00-837 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000488670
Numer NIP: 5252573809
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

OGŁOSZENIA

Informacje o planowanych walnych zgromadzeniach, projektach uchwał, sprawozdaniach finansowych oraz opinie biegłych rewidentów i inne

Ogłoszenie nr 1

Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Solution Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98 lok. 104, 00-837 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000488670, NIP: 5252573809 („Spółka”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. realizacji zawartych umów, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 7. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
 9. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Spółką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Spółka.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 12. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 14. prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 15. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
 16. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 17. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 18. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 19. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 20. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 21. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 23. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.